مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سمانه كريمي قرطماني, احمدرضا شكرچي زاده, ناصر خاني, "A Data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management", Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol 11-4, 2018, PP.743-767
    Status: Available PDF
2. Nazanin Hashemi, Naser Khani, "Recognizing Factors Affecting Manpower Productivity Based on Kano Model", International Journal of Asian Business and Information Management, Vol 8-3, 2017, PP.1-13
    Status: Available PDF
3. "Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol 40, 2012, PP.334-340.
    Status: Available PDF
4. "An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. ", International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA), Vol 3, 2012, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
5. "The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. ", Research Journal of Information Technology, Vol 4, 2012, PP.47-60
    Status: Available PDF
6. "Trust and Security in E-banking Adoption in Romania", IBIMA Communications, Vol --, 2012, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
7. "IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success", International Management Review, Vol 7, 2011, PP.75-83
    Status: Unavailable PDF
8. "Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance.", International Journal on Social Science, Economics and Art, Vol 2, 2011, PP.31-36
    Status: Unavailable PDF
9. عماد صالحی, ناصر خاني, "عوامل انسجام حلقه هاى زنجيره تأمين بشردوستانه در بحران هاى طبيعى", فصلنامه دانش پيشگيرى و مد يريت بحران, Vol 7-2, 1396, PP.129-140
    Status: Available PDF
10. زهرا فروغی, ناصر خانی, ایرج سلطانی, "هوش استراتژيک مديران شاخصي مهم در تصيم گيري بهينه", ماهنامه تدبير, Vol 26-28, 1395, PP.37-42
    Status: Available PDF
11. عماد صالحی, شهزاد برومند, ناصر خاني, "شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر در موفقيت زنجيرة تأمين بشردوستانه", فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات, Vol 8-3, 1395, PP.16-26
    Status: Available PDF
12. رسول مختاری فر, نازنین السادات هاشمی, مسعود نصر اصفهانی, ناصر خانی, "مطالعۀ عوامل حياتي موفقيت مديريت دانشدر سازمانهاي پروژه محور با تاکيد بر نقش کليدي مديران مياني (نمونه موردي: شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک)", مديريت بهره وري, Vol 9, 1394, PP.169-192
    Status: Available PDF
13. ناصر خاني, مژگان بهرامی, "قابليتها براي موفقيت", ماهنامه گزيده مديريت, Vol 15, 1393, PP.44-50
    Status: Available PDF
14. "سازگاري با تجارت الکترونيکي در صنعت هتل داري ايران", فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري, Vol 21, 1392, PP.167-187
    Status: Available PDF
15. "تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد سازماني بر اساس کارت امتيازي متوازن", مجله پژوهشهاي مديريت, Vol 9, 1389, PP.89-114
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ناصر خاني, علیرضا جاشوئی, , "ارائه پارادايم استراتژي نوآوري جهت حفظ مزيت رقابتي در محيط پويا", اولين کنفرانس بين المللي نواوري و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معارف اسلامي, قم, 1395
    Status: Unavailable PDF
2. حسن اميني, ناصر خاني, , "چيزي انجا هست يا نه؟ چالش ارزش آفريني و ارزش سوزي در هولدينگ ها", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
3. اعظم اسدي, ناصر خاني, , "ارائه الگويي از معيارهاي تدوين برنامه استراتژيك با بررسي ادبيات", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
4. وحيد ميرزايي, ناصر خاني, , "روندهاي جمعيتي موثر بر كسب مزيت رقابتي در سازمانهاي خدماتي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي)", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
5. الیزا آزادبخت, ناصر خاني, , "نقش مديريت دانش مشتري در خلق مزيت رقابتي در سازمان هاي کوچک و متوسط", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
6. ناصر خاني, صدیقه قضاوی, , " چالش ها و مزاياي زنجيره تأمين معکوس", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
7. فاطمه قاسمی, ناصر خاني, , "رابطه بين ابعاد شايستگي و موفقيت کسب و کار الکترونيکي در شرکتهاي کوچک و متوسط", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدما ت , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
8. نرجس نبوی, ناصر خاني, , "دورکاري؛ الزامات، محدوديت ها، منافع و تجربه دورکاري در ايران", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
9. حدیث باقری, ناصر خاني, , "بررسي عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهي و تاثيرات آن در جامعه", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
10. مجتبی توکلی, ناصر خاني, , "عوامل فردي ،شغلي و بين فردي مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
11. سيد مولود حسینی, ناصر خاني, مژگان بهرامی, , "عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر تسهيم دانش در ميان اعضا ء هيئت علمي", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
12. راضیه سلامی, ناصر خاني, , "عوامل موثر بر تبليغات دهان به دهان الکترونيک در تجارت الکترونيک", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
13. ناص خاني, زهرا فروغي, زهرا دانش پرور, , "آموزش مديريت استراتژيك؛ چالش ها و رويكردها", سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت, دانشگاه صنعتي شريف, 1394
    Status: Available PDF
14. , "Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success ", IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia, Johor, Malaysia, 2010
    Status: Unavailable PDF