دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت تکنولوژي و نوآوري کارشناسي ارشد مديريت
2 مديريت انتقال تکنولوژي کارشناسي ارشد مديريت
3 سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته کارشناسي ارشد مديريت
4 تئوري هاي مديريت پيشرفته
5 روش تحقيق
6 زبان تخصصي مديريت
7 مديريت استراتژيک کارشناسي ارشد
8 مديريت سازمانهاي پيچيده، ديدگاه استراتژيک کارشناسي ارشد
9 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته توربان و همکاران- ويرايش پنجم، سرلک و فراتي، اعرابي و حقيقت ثابت، ذاکري.
2 تئوري هاي مديريت پيشرفته جوهچ و کانليف، دفت.
3 مديريت تکنولوژي طارق خليل، انصاري.
4 روش تحقيق پيشرفته اوما سکاران
5 مديريت انتقال تکنولوژي طارق خليل، انصاري.
6 زبان تخصصي مديريت حسيني و جنابي.

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه ها (در ملاقات حضوري ساعت 9 صبح تا 5 بعدالظهر -