طرحهای پژوهشی

1. شهرام صلواتی , "بررسي ميزان سازگاري و چگونگي بکارگيري تجارت الکترونيکي در وب سايت هتلهاي ايران", تاریخ تصویب طرح :1390/01/01, تاریخ خاتمه :1390/06/31