کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با word 1390/11/15 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
بازشناسي و تقويت فعاليتهاي فرهنگي 1391/08/20 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
تفسير سوره واقعه 1391/07/02 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
فرهنگ رسانه و تاثير ان بر اخلاق اساتيد 1391/03/26 دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان دانشگاه ازاد اسلامي
برقراري ارتباط موفق 1391/07/01 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
پاورپوينت 1391/11/30 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
جنگ نرم شيعه شناسي 1390/06/21 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
احيا قلبي ريوي پيشرفته بزرگسال 1395/03/11 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد
چالش هاي فرهنگي فراوروي خانوده در جهان معاصر 1395/03/17 دانشگاه ازاد نجف آباد دانشگاه ازاد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
كمكهاي اوليه امداد و نجات 1390/07/24 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
كمكهاي اوليه امدادو نجات 1390/09/27 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
كمكهاي اوليه امداد و نجات 1390/08/22 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
كمكهاي اوليه امداد و نجات 1390/08/15 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
كمكهاي اوليه امدادو نجات 1390/07/17 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
اورژانس هاي كودكان 1390/04/12 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي
اورژانس هاي كودكان 1390/04/27 معاونت درمان تامين اجتماعي معاونت درمان تامين اجتماعي