سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آموزش پرستاري علوم پزشكي اصفهان ايران 1397
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري آزاد اسلامي پزشكي تهران ايران 1388
کارشناسی پرستاري علوم پزشكي اصفهان ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو سازمان نظام پرستاري استان اصفهان نظام پرستاري استان اصفهان 1380 1395
مسئول آموزش باليني پرستاري دانشگاه ازاد نجف اباد 1380 1394
عضو شوراي نظارتي آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1396
عضو شوراي فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1396
مدير گروه پرستاري دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1391 1394
عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد نجف اباد 1391 1396
دبير شوراي فرهنگي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد نجف اباد 1392 1394
استاد راهنماي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد 1392 1395
عضو کمسيون آموزش سازمان نظام پرستاري استان اصفهان سازمان نظام پرستاري استان اصفهان 1394 1394
مسئول کميته پژوهش در آموزش مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1396
مسئول هماهنگي تاسيس مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد نجف اباد 1395 1395
رييس مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1395
مدير پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1396
عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد نجف آباد 1396 1396
عضو شورايعالي سياستگذاري مراکز تحقيقاتي دانشگاه آ زاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي 1397 1397
نماينده دانشگاه آزاد اسلامي در کارگروه توسعه علوم پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي- وزارت بهداشت 1397 1397
عضو كمسيون پژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1397 تا ك
عضو كارگروه مشاوره، آموزش و توانمندسازي كميته درآمدزايي و به دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1398 1399

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 معنويت، اخلاق و ارتباط حرفه اي
2 پرستاري در بيماريهاي رواني
3 مشاوره و مداخله حرفه اي و بين حرفه اي در امور سلامت
4 پژوهش در آموزش