جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشكده پرستاري و مامايي 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پرستار برگزيده استان اصفهان 1391 سازمان نظام پرستاري استان اصفهان