دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پرستاري بهداشت روان 1
2 پرستاري بهداشت روان 2 كارشناسي پرستاري
3 اصول و مهارتهاي پرستاري كارشناسي پرستاري
4 کارآموزي پرستاري بهداشت روان كارشناسي پرستاري
5 روانشناسي (ويژه دانشجويان پزشكي)
6 روانشناسي فردي و اجتماعي(ويژه دانشجويان پرستاري)
7 روانشناسي عمومي, زن و خانواده (ويژه دانشجويان مامايي)
8 روانشناسي و بهداشت رواني(ويژه دانشجويان بهداشت عمومي)
9 روانشناسي و بهداشت رواني( ويژه دانشجويان كارداني بهداشت خانواده) كارشناسي بهداشت عمومي
10 اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي كارشناسي
11 اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي کارشناسي ارشد پرستاري
12 روش تحقيق در پرستاري( مقدماتي) کارشناسي ارشد پرستاري
13 طب مکمل، طب جايگزين و نقش پرستار کارشناسي ارشد پرستاري
14 روش تحقيق در پرستاري( پيشرفته) کارشناسي ارشد پرستاري
15 روانشناسي عمومي( ويژه دانشجويان اطاق عمل) کارشناسي اطاق عمل
16 ارتباط حرفه اي با مددجو کارشناسي پرستاري
17 مراقبت هاي تسكيني و نقش پرستار كارشناسي ارشد
18 بهداشت رواني( ويژه دانشجويان اطاق عمل) كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 روانشناسي فردي و اجتماعي كوشان محسن روانشناسي براي پرستار
2 پرستاري بهداشت روان 1 كوشان محسن پرستاري بهداشت روان1
3 پرستاري بهداشت روان2 كوشان محسن پرستاري بهداشت روان2
4 اصول و مهارت پرستاري اصول و مهارت پرستاري تايلور
5 روانشناسي زن و خانواده كوشان محسن روانشناسي براي رشته هاي پيراپزشكي
6 روانشناسي و بهداشت رواني گنجي حمزه روانشناسي عمومي
7 اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي اخلاق پرستاري سودابه جولايي- علي اکبر مظلوم- nursing ethics
8 روش تحقيق در پرستاري روش تحقيق پوليت و بک

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات