طرحهای پژوهشی

1. مریم مقیمیان محمد اکبری جعفر مقدسی ریحانه نیک نژاد , "بررسي اثر بخشي آشناسازي بيمار با فرايند عمل جراحي قلب به روش روايت گويي ديجيتالي بر اضطراب و رضايتمندي بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر", تاریخ تصویب طرح :1396/07/01, تاریخ خاتمه :1397/11/09
2. مریم مقیمیان راضیه امینی , "مقايسه گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري اليس بر ابرازوجود دانشجويان پرستاري", تاریخ تصویب طرح :1392/10/01, تاریخ خاتمه :1393/10/30
3. مریم مقیمیان طیبه کریمی , "مقايسه تاثير تکنيک هاي ارام سازي و خودگويي مثبت و ترکيب انها بر هراس اجتماعي دانشجويان پرستاري", تاریخ تصویب طرح :1391/09/14, تاریخ خاتمه :1393/06/04