کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
چگونه از يک متن علمي اطلاعات استخراج کنيم 1381/08/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي 1381/11/14 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نحوه نگارش زندگينامه علمي، معرفي نامه و توصيه نامه به زبان انگليسي 1381/11/14 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش آشنايي با اينترنت 1381/11/30 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/03/01 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با کامپيوتر و مقدمات ويندوز XP 1381/11/30 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
امار و SPSS مقدماتي 1381/12/13 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با نرم افزار WORD 1381/12/08 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با اصول ترجمه 1387/05/08 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اموزش بهينه سازي روابط استاد و دانشجو 1387/04/17 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
روش شناسي تحقيقات کيفي 1385/11/19 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي 1385/04/25 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
درآمدي بر امر به معروف و نهي از منکر 1387/10/12 منطقه چهار منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي
ارزشيابي، اندازه گيري و آزمون 1387/12/20 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
طراحي پرسشنامه 1391/04/04 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تحليل عاملي مقدماتي 1391/04/12 اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
آشنايي با نرم افزار رفرنس نويسي ENDNOTE 1393/04/07 نجف آباد دانشگاه آزاد اسللامي واحد نجف آباد
پدافند غير عامل و مراقبتهاي اورژانس در حوادث هسته اي 1394/03/20 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
احياي قلبي ريوي پيشرفته 1395/03/11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد نجف آباد
تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي 1387/10/14 نجف آباد دفتر مطالعات


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش تحقيق مقدماتي 1393/10/10 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
روش تحقيق مقدماتي 1391/03/18 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دانشکده پرستاري و مامايي کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
روش تحقيق مقدماتي 1390/12/10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دانشکده پرستاري و مامايي کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
مراقبت پرستاري در آسيبهاي سر و ستون فقرات 1395/12/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر توانمند سازي و آموزش هاي کاربردي
كارگاه مقاله نويسي 1396/01/14 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي