طرحهای پژوهشی

1. علیرضا ایرج پور موسی علوی علی ضرغام , "طراحي و تدوين برنامه آموزش بين رشته اي مراقبت تسکيني", تاریخ تصویب طرح :1392/09/02, تاریخ خاتمه :1393/12/30
2. فریبا طالقانی آزاده ملکیان , "زندگي با والد مبتلا به سرطان- مشکلات نوجوانان و طراحي برنامه مداخله اي جهت رفع آن: مطالعه ترکيبي", تاریخ تصویب طرح :1392/05/17, تاریخ خاتمه :1393/12/29
3. مهرداد آذربرزین , "بررسي آگاهي و عملکرد پرستاران زن بيمارستانهاي منتخب اصفهان نسبت به انجام معاينات باليني", تاریخ تصویب طرح :1387/11/01, تاریخ خاتمه :1389/08/15
4. زهرا رفیعیان مهرداد آذربرزین فرهاد مصطفی موسی , "بررسي تاثيرورزش در آب بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس", تاریخ تصویب طرح :1385/05/15, تاریخ خاتمه :1387/09/24
5. زهرا رفیعیان مهرداد آذربرزین سیامک صفاری مریم کریمی اکبر حسن زاده , "بررسي تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضظراب، درد و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان شريعتي اصفهان در سال 1384", تاریخ تصویب طرح :1384/10/19, تاریخ خاتمه :1388/06/10
6. مهرداد آذربرزین , "بررسي تاثير سابقه کار بر رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در بيمارستانهاي منتخب اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1384/04/20, تاریخ خاتمه :1385/07/27
7. پیام سنایی مهرداد آذربرزین , "طراحي و ساخت دستگاه کنترل کننده قطرات سرم", تاریخ تصویب طرح :1382/02/15, تاریخ خاتمه :1384/08/11