سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد پرستاري- داخلي جراحي علوم پزشکي کرمان ايران 1376
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1371

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان 1376 1377
مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377 1387
سرپرست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1389
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1395
عضو شوراي پ‍ژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پرستاري در سرطان
2 پرستاري در سيستم قلب و عروق
3 پرستاري در مراقبتهاي ويژه
4 پژوهش در آموزش