جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1382 دانشگاه آزاد اسلامي
پرستار نمونه استان اصفهان 1387 سازمان نظام پرستاري استان اصفهان
پژوهشگر برتر استان 1388 وزارت کشور- استانداري اصفهان
پژوهشگر برتر استان 1390 وزارت کشور- استانداري اصفهان
رتبه اول دانشجويان پيشگام دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1390 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
هيئت علمي برتر سازمان نظام پرستاري اصفهان 1394 سازمان نظام پرستاري اصفهان