دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پرستاري ويژه
2 پرستاري داخلي جراحي چهار کارشناسي
3 پرستاري داخلي جراحي سه
4 پرستاري داخلي جراحي دو
5 پرستاري داخلي جراحي يک
6 فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو
7 بررسي وضعيت سلامت
8 پرستاري داخلي جراحي يک کارشناسي
9 فيزيوپاتولوژي مامايي كارشناسي
10 پايش سلامت كارشناسي ارشد
11 روش تحقيق كارشناسي و كارشناسي ارشد
12 كليات پزشكي كارداني و كارشناسي
13 كمكهاي اوليه كارداني
14 بيماري هاي حاد داخلي جراحي كارشناسي ارشد
15 زبان تخصصي كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات