کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
توانمند سازي مديران شهري و روستايي منطقه 4 کشوري در خصوص آموزش و پژوهش کاربردي 1395/04/31 مرکز آموزش عالي علمي کاربردي شهرداري شيراز مرکز آموزش عالي علمي کاربردي شهرداري شيراز
شاخصهاي فرهنگي در دانشگاههاي برتر جهان 1395/02/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد
الگوهاي ساختاري و رفتاري استادان دانشگاه 1395/11/16 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شيوه هاي دعوت به نماز 1395/11/24 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
بحث مهدويت (1) 1396/11/11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
امام حسن عسکري (ع) 1396/11/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه مقاله نويسي علمي 1397/09/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شيوه هاي دعوت دانشجويان به نماز 1396/11/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تفسير سوره مبارکه نور 1397/03/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کرسي هويت آيينه اي هسته مدني ايران 1395/02/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان