سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری جغرافياي سياسي علوم و تحقيقات تهران ايران 1392
کارشناسی ارشد جغرافياي سياسي شهيد بهشتي ايران 1386
کارشناسی جغرافيا دولتي زابل ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 جغرافياي سياسي- ژئوپليتيک- مطالعات منطقه ايي
2 گردشگري و توريسم