مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. حجت مهکویی, "تحليل مناقشات قومي- ديني ميان مسيحيان و مسلمانان در شبه جزيره کريمه", فصلنامه سياست جهاني, Vol 7-1, 1397, PP.197-225
    Status: Unavailable PDF
2. محمد راحمی, حجت مهکویی, احمد خادم الحسینی, علی شمس الدینی, "بررسي سازماندهي سياسي فضا در نواحي سکونتگاهي ايران مورد مطالعه : شهرستان کاشان", فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, Vol 8-30, 1397, PP.89-102
    Status: Unavailable PDF
3. حجت مهکویی, "تحليلي بر نقش مرزهاي زميني خط‌چين بين‌المللي در مناقشات ميان کشورها در قلمروهاي اسلامي", فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام, Vol 7-2-2, 1397, PP.115-141
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی محمدزاده راوندی, حجت مهکویی, "جهاني شدن اقتصاد و ضرورت همگرايي اقتصادي منطقه اي ايران؛ مطالعه موردي : سازمان همکاري شانگهاي", پژوهشهاي سياسي و بين المللي, Vol 9-35, 1397, PP.213-251
    Status: Unavailable PDF
5. حجت مهکویی, "واکاوي چالشهاي ژئوپوليتيکي کردستان عراق", فصلنامه مطالعات خاورميانه, Vol 25-1-, 1397, PP.147-164
    Status: Unavailable PDF
6. حبیب اله جمشیدی, حجت مهکویی, مهناز گودرزی, مهدی مومنی, "بررسي پيامدهاي عضويت ايران در سيستم امنيت منطقه اي در آسياي مرکزي با تأکيد بر سازمان همکاري شانگهاي", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-1, 1397, PP.195-215
    Status: Unavailable PDF
7. حجت مهکویی, "تحليلي بر بحران منابع آب در کشورهاي اسلامي منتخب", فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام, Vol 6-22, 1396, PP.169-199
    Status: Unavailable PDF
8. کیومرث یزدان پناه, حجت مهکویی, محمدمهدی نامداری, "تببين وضعيت رشد اقتصادي در منطقه ي جنوب صحراي آفريقا", مجله علمي علوم اسلامي انساني, Vol 3-12, 1396, PP.130-148
    Status: Unavailable PDF
9. حجت مهکویی, حسن باویر, "ژو.پليتيک شيعه و نقش آن در روابط ايران و پاکستان", مطالعات سياسي جهان اسلام, Vol 5-18, 1395, PP.207-231
    Status: Unavailable PDF
10. حجت مهکویی, حسن باویر, "نقش سازمانهاي منطقه اي در کاهش چالشهاي منطقه اي؛ مطالعه موردي سازمان همکاري اقتصادي (اکو)", سازمان هاي بين المللي, Vol 2-7, 1393, PP.137-162
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. آذین عطریان افیانی, حجت مهکویی, , "تحليلي بر چالشهاي موجود براي گردشگران معلول آسيب نخاعي در شهر اصفهان نمونه موردي : ميدان امام خميني (ره)", ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. حجت مهکویی, , "راهبرد آب مجازي در کاهش بحران آب کشورها", همايش ديپلماسي آب و فرصتهاي هيدروپليتيک غرب آسيا, دانشگاه خوارزمي, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. پوریا استکی, حجت مهکویی, , "بررسي نقش ديپلماسي شهري در توسعه گردشگري شهر اصفهان", ششمين هماسش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. حجت مهکویی, , "تببين جايگاه انرژيهاي نو در توسعه پايدار شهري", پنجمين کنفرانس علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. احسان نصیری, حجت مهکویی, , "بررسي نقش آبشار بيشه در توسعه گردشگري روستاي بيشه", پنجمين همايش ملي علوم جغرافيايي دانشگاه پيام نور, دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. حجت مهكويي, , "جايگاه انرژيهاي فسيلي در قرن بيست و يکم و تأثير آن بر امنيت ملي ", اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحرانهاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالشها, اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي, 1395
    Status: Unavailable PDF
7. حجت مهکویی, احمد خادم الحسینی, محمدمهدی نامداری, , "چالشها و اختلافات مذهبي در کشورهاي اسلامي مطالعه موردي مذهب تشيع در منطقه ژئوپوليتيکي خليج فارس", همايش بحرانهاي ژئوپليتيکي جهان اسلام, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
8. حجت مهکویی, حسن باویر, سلیمان کریمی, , "تبيين موقعيت ژئوپليتيکي اقوام و اقليتها در ايران مطالعه موردي : قوم کرد", هشتمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران : همدلي اقوام و اقليتها؛ انسجام و اقتدار ملي, سنندج-دانشگاه کردستان, 1394
    Status: Available PDF