جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه ممتاز کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي 1388 دانشگاه شهيد بهشتي
استاد برتر دانشگاه علمي کاربردي شهرداريهاي شيراز 1394 علمي کاربردي فارس