دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 جغرافياي سياسي درياها دکتري
2 اقتصاد سياسي بين الملل دکتري
3 ساختهاي فضايي محلي دکتري
4 ساختهاي فضايي ملي دکتري
5 ساختهاي فضايي منطقه ايي دکتري
6 برنامه ريزي اقتصاد و بازاريابي گردشگري کارشناسي ارشد
7 شناخت روحيات ملل کارشناسي
8 جغرافياي جهانگردي عمومي کارشناسي
9 جغرافياي جهانگردي ايران کارشناسي
10 مباني مردم شناسي (جهانگردي) کارشناسي
11 تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي ايران کارشناسي
12 مطالعات تطبيقي سياستهاي گردشگري کارشناسي
13 برنامه ريزي توسعه گردشگري کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات