مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. رضا سلطانی, حکمت اله عسکری, مسعود رضا رنجبر, علیرضا یزدانیان, "عدم امکان اجراي تعهد و اقسام آن(مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)", Scientific Khyber (skhyber), Vol Volum, 2014, PP.PP 380-403
    Status: Available PDF
2. حليمه خليلي, رضا سلطاني, محمود جلالي كروه, "تبيين جايگاه قواعد اخلاقي در موافقتنامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني", فصلنامه اخلاق زيستي, Vol 9-33, 1398, PP.77-88
    Status: Available PDF
3. نفيسه نكوئي مهر, عاطفه حسيني فرد, رضا سلطاني, "نقش دولت با محوريت اخلاق ديني در پيشگيري از نقض محرمانگي دادها در فضاي مجازي", فصلنامه مطالعات قرآني, Vol 10-39, 1398, PP.221-242
    Status: Available PDF
4. غزاله كبيرآبادي, احمد محمدي, رضا سلطاني, "حقوق بين الملل و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني بررسي موردي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز", مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني, Vol 6-11, 1397, PP.185-214
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی