سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق خصوصي دانشگاه آزاد شيراز ايران 1393
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي امام صادق عليه السلام ايران 1387
کارشناسی معارف اسلامي و حقوق امام صادق عليه السلام ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير امور پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 --
مدير گروه دکتري حقوق دانشکده حقوق الهيات ومعارف اسلامي ۱۳۹۵ تاکن

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حقوق تعهدات و قراردادها
2 حقوق تجارت
3 اشخاص و اموال