مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "ارتقاي توان آموزشي تفرجي شهرها از طريق طراحي پارک موضوعي دانش( مطالعه موردي : منطقه 10 شهرداري مشه)", OIDA International Journal of sustainable development, Vol 8, 2015, PP.29-42
    Status: Unavailable PDF
2. فرشته احمدی, امید خواجه, "تأثير منظر شهري بر رفتار اجتماعي شهروندان", OIDA International Journal of sustainable development, Vol 8, 2015, PP.47-58
    Status: Available PDF
3. Fereshte Ahmadi, Omid Khajeh, "Developing Principles and Criteria of Planning Ecotourismfor Sustainable Management of Tourism", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 8-11, 2015, PP.63-70
    Status: Available PDF
4. منصوره کیان ارثی, فرشته احمدی, "برخي از مصاديق پايداري منطبق با معماري سنتي ايران", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.41-46
    Status: Available PDF
5. حمید ماجدی, فرح حبیب, حسین ذبیحی, منصوره کیان ارثی, فرشته احمدی, "تدوين معيارهاي مکانيابي شهرهاي جديد بر اساس معيارهاي توسعه پايدار", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.33-40
    Status: Available PDF
6. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "نقش برنامه ريزي شهري در دستيابي به توسعه پايدار", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 2, 2011, PP.23-26
    Status: Available PDF
7. راضیه حمزوی, محمد نقی زاده, شیرین طغیانی, فرشته احمدی, "نقش معماري فضاهاي آموزشي در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاري (نمونه مورد مطالعه: مدارس تيزهوشان متوسطه اول شيراز)", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-4, 1398, PP.541-559
    Status: Unavailable PDF
8. اشکان بیات, علیرضا عندلیب, فرشته احمدی, "سنجش قابليت گردشگري روستاي انجدان اراک با استفاده از مدل متاسوآت", فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي, Vol 8-3, 1398, PP.125-144
    Status: Unavailable PDF
9. مرتضی اصغری, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, مریم استادی, "اولويت بندي مکاني پروژه هاي راهبردي بومي سازي نوزايي شهري در محله شهيد هاشمي نژاد مشهد", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 32-2-, 1397, PP.127-144
    Status: Available PDF
10. مرتضی اصغری, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, مریم استادی, "تبيين راهبردهاي رويکرد نوزايي شهري با تأکيد بر مشارکت مردم ) )نمونه موردي: محدوده هاشمي نژاد مشهد", مجله جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 5-2-9, 1397, PP.43-60
    Status: Available PDF
11. فرشته احمدی, اکرم شیرازی, محسن رفیعیان, "بررسي نقش رنگ در منظر شهري .(نمونه موردي محله خلجا اصفهان)", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 6-23, 1396, PP.119-134
    Status: Available PDF
12. حسین باباپور فاتحی , کیومرث حبیبی, شیرین طغیانی, فرشته احمدی, "تبيين رابطه ميان ميزان استفاده عابرين پياده از فضاهاي شهري با ميزان همپيوندي فضاها و کاربري هاي تجاري-خدماتي"