دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي شهرسازي
2 بافت هاي فرسوده و تاريخي کارشناسي شهرسازي
3 منظرسازي کارشناسي شهرسازي
4 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي شهرسازي
5 حقوق و قوانين شهري کارشناسي شهرسازي
6 طرح دو شهرسازي کارشناسي شهرسازي
7 طرح پنج شهرسازي کارشناسي شهرسازي
8 پروژه نهايي کارشناسي شهرسازي
9 ارزيابي توان زيست محيطي کارشناسي شهرسازي
10 روستا يک کارشناسي معماري
11 شناخت و طراحي معماري روستا کارشناسي ناپيوسته معماري
12 روش تحقيق کارشناسي معماري
13 مباني برنامه ريزي کالبدي کارشناسي معماري
14 تاريخ شهرهاي ايران کارشناسي معماري
15 روش تحقيق کارشناسي ارشد معماري
16 مسکن کارشناسي شهرسازي
17 برنامه ريزي کاربري زمين ارشد برنامه ريزي شهري
18 برنامه ريزي مسکن ارشد برنامه ريزي شهري
19 تجارب برنامه ريزي شهري ايران ارشد برنامه ريزي شهري
20 تنظيم شرايط زمين ارشد معماري
21 روش هاي برنامه ريزي شهري ارشد برنامه ريزي شهري
22 کارگاه برنامه ريزي شهري يک ارش