طرحهای پژوهشی

1. فرشته احمدی نسرین مختاری , "شناخت و ارائه ضوابط بکارگيري هنرهاي سنتي در فضاهاي شهري کلانشهر اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/09/22, تاریخ خاتمه :1396/12/22
2. فرشته احمدی مهدی کاشانی سید علیرضا احمدی شیما صراف نیا , "مناسب سازي ايستگاه‌هاي BRT براي افراد توانخواه (مطالعه موردي: خط يک BRT اصفهان)", تاریخ تصویب طرح :1395/07/28, تاریخ خاتمه :1396/06/25