مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نيره ناصري, فريبا طالقاني, "Social Support and Depression in Iranian Cancer Patients: the Role of Demographic Variables", Journal of Caring Sciences, Vol (3)7, 2018, PP.143-147
    Status: Unavailable PDF
2. مهین معینی, نیره ناصری, علی ضرغام, "تجارب زيستي زنان مبتلا به بيماري ايسکميک قلب", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 17-2 , 2012, PP.142-137
    Status: Unavailable PDF
3. فریبا طالقانی, ناهید فتحی زاده, نیره ناصری, "تجارب زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان در ايران", European Journal of cancer care, Vol 21-3, 2012, PP.340-348
    Status: Unavailable PDF
4. nayereh naseri, fariba taleghani, "حمايت اجتماعي در بيماران سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا اصفهان", مجله تحقيقات پرستاري و مامايي, Vol 17 , 2012, PP.279-283
    Status: Unavailable PDF
5. نیره ناصری, شایسته صالحی, اصغر خلیفه زاده, "ارايه استانداردهاي آموزش باليني پرستاري در ايران", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 14-2, 2009, PP.71-76
    Status: Unavailable PDF
6. نیره ناصری, شایسته صالحی, "اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران: تدوين فرايند", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 12-4, 2007, PP.136-138
    Status: Unavailable PDF
7. نيره ناصري, فريبا طالقاني, "بررسي ارتباط متغيرهاي دموگرافيک با افسردگي در بيماران سرطاني", نشريه مراقبت سرطان, Vol 1-1, 1398, PP.55-61
    Status: Unavailable PDF
8. مریم باقری, نیره ناصری, فریبا حقانی, "نگاهي بر موضوعات و کاربردهاي تامل و عمل تاملي در آموزش پرستاري", مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي يزد, Vol 14-2, 1398, PP.123-135
    Status: Unavailable PDF
9. نیره ناصری, مهین معینی, "تجربيات زيسته زنان مبتلا به بيماري‬هاي عروق کرونري از علائم خود: يک مطالعه پديدارشناسي", مجله سلامت و مراقبت, Vol 18-4, 1395, PP.335-326
    Status: Unavailable PDF
10. پوران حیدری, تهمینه فرج خدا, زهره خاوری, مهشید بکایی, نیره ناصری, "تجارب استرس در زنان نجات يافته از خودکشي", مجله پژوهش پرستاري ايران, Vol 6-21, 1390, PP.68-78
    Status: Unavailable PDF
11. نیره ناصری, شایسته صالحی, اصغر خلیفه زاده, علیرضا یوسفی, "تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران با اقتباس از استانداردهاي بين‌المللي", مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي, Vol 10 (1, 1389, PP.71-81
    Status: Unavailable PDF
12. نیره ناصری, شایسته صالحی, اصغر خلیفه زاده, "تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران", مجله سلامت و مراقبت (دانشكده پرستاري اردبيل), Vol 11-1, 1388, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فايزه نقي ها, نيره ناصري, , "بررسي تاثيرموسيقي درماني بر تسكين درد بيماران سرطاني:يك مقاله مروري", سمپوزيوم مراقبتهاي تسكيني, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. نيره ناصري, , "The effect of home nursing care on symptom control and treatment of chronic diseases", اولين همايش منطقه اي علوم پرستاري و مامايي و مامايي, Islamic Azad University- Najafabad , 1396
    Status: Unavailable PDF
3. نیره ناصری, , "نقش رفلکسولوژي در درمان علامتي مبتلايان به سرطان کولورکتال: يک مطالعه مروري", کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال, بيمارستان امام خميني تهران, 1395
    Status: Available PDF
4. نیره ناصری, , "نقش پروبيوتيکها و پربييوتيکها در پيشگيري از سرطان کولورکتال", کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال, بيمارستان امام خميني تهران, 1395
    Status: Available PDF
5. نیره ناصری, , "نقش بيومارکرهاي خوني در تشخيص، پيشگيري و درمان سرطان کولورکتال", کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال, بيمارستان امام خميني تهران, 1395
    Status: Available PDF
6. نیره ناصری, , "بررسي تاثير ماساژ رفلکسي در درمان وريدهاي واريسي: يک مطالعه مروري", اولين همايش بين المللي مداخلات پيچيده قلبي, هتل پارس شيراز, 1395
    Status: Available PDF
7. نیره ناصری, , "تداوم زجر ورهايي: نمود تغيير در روند زندگي زنان مبتلابه بيماريهاي ايسکميک قلب: يک مطالعه کيفي", اولين همايش بين المللي مداخلات پيچيده قلبي, هتل پارس شيراز, 1395
    Status: Available PDF
8. نيره ناصري, , "[جايگاه تغذيه در طب سنتي: يك مقاله مروري", سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي در ايران, دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
9. نیره ناصری, , "کابرد رفلکسولوژي در بيماران تحت جراحي CABG", دومين کنگره کشوري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه در جراحيهاي قلب، توراکس و عروق, يزد, 1388
    Status: Unavailable PDF
10. نیره ناصری, , "نتايج تحقيقات مربوط به ارتقا سلامت و کيفيت زندگي در مبتلايان به ام اس", سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري مولتيپل اسکلروزيس, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1387
    Status: Unavailable PDF
11. نیره ناصری, , "کيفيت زندگي درام اس", سومين سمينار سراسري ارتقا سلامت, سنندج, 1388
    Status: Unavailable PDF
12. فریبا طالقانی, ناهید فتحی زاده, نیره ناصری, , "تجربه زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان", International MASCC/ISOO Symposium, هوستون ، تگزاس , 2008
    Status: Unavailable PDF
13. نیره ناصری, شایسته صالحی, اصغر خليفه زاده, عليرضا يوسفي, , "تدوين استانداردهاي ارزشيابي برنامه آموزش پرستاري در ايران", هشتمين همايش کشوري آموزش پزشکي, کرمان, 1385
    Status: Unavailable PDF
14. نیره ناصری, شایسته صالحی, اصغر خليفه زاده, عليرضا يوسفي, , "تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران", دومين کنگره رويکردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي, تهران, 1385
    Status: Unavailable PDF
15. نیره ناصری, پوران حیدری, , "بررسي ميزان تجارب يادگيري باليني دانشجويان پرستاري در سال 1382: مطالعه اي توصيفي", همايش سراسري آموزش در پرستاري و مامايي, زنجان, 1384
    Status: Unavailable PDF
16. نیره ناصری, , "روشهاي نوين آموزش باليني در پرستاري", همايش سراسري آموزش نوين در پرستاري و مامايي, اصفهان, 1382
    Status: Unavailable PDF