سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1384
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي شهرکرد ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد 1390 1391

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 استانداردهاي آموزش پرستاري
2 پرستاري در سرطان
3 پرستاري در قلب و عروق