جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعي
جايزه دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2020 در حوزه فني و مهندسي (بر اساس پايگاه اسکپوس) 1399 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعی