جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعي