کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
دوره آموزشي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 1391/05/03 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي فلسفه تعليم و تربيت 1391/06/18 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي الگوهاي ياددهي-يادگيري 1391/05/01 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي بازشناسي و تقويت فعاليت هاي فرهنگي 1391/04/17 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي الگوهاي برنامه ريزي و تدوين طرح درس 1391/05/02 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي کاربرد فن آوري اطلاعات در تعليم و تربيت 1391/06/01 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي روانشناسي تربيتي 1391/06/18 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي آشنايي با روانشناسي تحول 1391/06/02 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي انگيزش و ياددهي اثربخش 1391/06/18 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره تبيين سياست ها و راهبردهاي فرهنگي 1392/04/07 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
دوره آموزشي اخلاق حرفه اي 1392/04/17 دانشگاه نجف آباد دانشگاه نجف آباد
آشنايي با نرم افزار power point 1391/11/17 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
آشنايي با مهم ترين بحران هاي دانشجويي 1392/04/19 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
آشنايي با word 1391/11/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
ايجاد وبلاگ 1391/11/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
آشنايي با تفسير سوره واقعه 1396/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
آينده پژوهي 1394/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
جايگاه و نقش جامعه دانشگاهي در شرکت ها و موسسه هاي دانش بنيان 1394/05/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
سيستم رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي 1394/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
نقش اساتيد در ارتقاي سطح رواني و اجتماعي دانشجويان 1394/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
مديريت استراتژيک 1394/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
آشنايي با تکنيک ها و ابزارهاي تحقيقات و چاپ مقالات علمي 1394/05/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي
سبک هاي يادگيري و روش هاي اثربخش مطالعه 1394/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده