دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 حقوق جزاي عمومي1 -
2 حقوق جزاي عمومي 2 ليسانس
3 جزاي عمومي 3 ليسانس
4 جرمشناسي ليسانس
5 سياست جنايي دکتري
6 آيين دادرسي كيفري1 ليسانس
7 آيين دادرسي كيفري 2 ليسانس
8 حقوق کيفري اقتصادي كارشناسي ارشد
9 حقوق جزاي اختصاصي 1 ليسانس
10 حقوق جزاي اختصاصي 2 ليسانس
11 حقوق جزاي اختصاصي 2 دکتري
12 حقوق جزاي اختصاصي 2 کارشناسي ارشد
13 بزهكاري اطفال1 ليسانس
14 جامعه شناسي جنايي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات