جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مدرس نمونه 1386 موسسه آموزش عالي علمي- کاربردي
داوري مقاله 1389 دانشگاه آزاد اسلامي بافق
داوري مقاله 1391 همايش ملي جغرافيا و گردشگري
سخنران همايش 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
داوري مقاله 1395 سي و نهمين همايش شيمي نيروگاههاي کشور