طرحهای پژوهشی

1. الهام ناظمی نرگس دهقان , "تبيين الگوي شهر بيوفيليک (مورد مطالعه شهر اصفهان)", تاریخ تصویب طرح :1395/08/06, تاریخ خاتمه :1396/08/13