سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری شهرسازي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1393
کارشناسی ارشد طراحي شهري هنر اصفهان ايران 1389
کارشناسی معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير بخش طراحي شهري شرکت مهندسان مشاور برنامه ريز، شهرساز و معمار شهر و خانه 1389 1398
مدير مسئول دفتر فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان 1389 --
رييس مرکز تحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 ----
دبير اجرايي رويداد موداک (من و دانشگاه کارآفرينم) معماري و ش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شهرسازي، طراحي شهري، معماري