مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. الهام ناظمی, فرح حبیب, حمید ماجدی, "A Comparative Study of Spatial Qualities of The Historical Bridges and Contemporaries Bridges in Isfahan Using Analysis Network Process in order to Re", SALMAGUNDI-A QUARTERLY OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Vol 1, 2015, PP.329-338
    Status: Unavailable PDF
2. الهام ناظمی, فرح حبیب, حمید ماجدی, "A comparative study of urban space quality of Siosepol and Khaju bridges", Survey Methodology, Vol 44, 2015, PP.244-263
    Status: Unavailable PDF
3. نرجس محجوب جلالی, مهرناز مولوی, امیرحسین شبانی, الهام ناظمی, "الگوي سلسله‌مراتبي معناپذيري مکان با برپايي رويدادها در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي: بافت پياده‌ محدوده مرکزي شهر رشت)", فصلنامه دانش شهرسازي, Vol 4-1, 1399, PP.113-132
    Status: Unavailable PDF
4. پریسا ذوقدار, الهام ناظمی, "ضرورت توسعه پياده محوري درهسته مرکزي شهر شاهين شهر، نمونه موردي خيابان فردوسي", فصلنامه معماري شناسي, Vol 2-13, 1398, PP.153-157
    Status: Unavailable PDF
5. پریسا ذوقدار , الهام ناظمی, "ررسي ميزان پياده مداري در خيابان فردوسي شاهين شهر و تاثير آن بر تعامل اجتماعي شهروندان", فصلنامه معماري شناسي, Vol 2-13, 1398, PP.145-152
    Status: Unavailable PDF
6. آرش پسران, شهاب کریمی نیا, الهام ناظمی, شیرین طغیانی, "ارزيابي وجود مکانيزم طراحي منطبق بر تهويه طبيعي در معماري سنتي شهرهاي اقليم گرموخشک بدون بادگير ) نمونه موردي: فضاي بيروني بناهاي چهارطرفه قاجاري شيرا", نشريه معماري اقليم گرم و خشک, Vol 7-9, 1398, PP.101-119
    Status: Unavailable PDF
7. نرگس نونژاد, الهام ناظمی, حمید صابری, "ارزيابي ادراک معناي مکان در عصراطلاعات(مطالعه موردي فضاي شهري سنتي و مدرن شهر اصفهان)", فصلنامه علمي-پژوهشي جغرافيا (برنامه¬ريزي منطقه¬اي), Vol 10-1, 1398, PP.801-812
    Status: Unavailable PDF
8. الهام ناظمی, فرح حبیب, حمید ماجدی, "کارکرد پل به عنوان فضاي شهري", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 4-16, 1394, PP.23-34
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. الهام ناظمی, الهه قاسمی, , "تبيين راهکارهاي ارتقاء تعامل سازگار ميان بناهاي معماري و طبيعت با رويکرد معماري بيوفيليک", کنفرانس دوسالانه جامعه و معماري معاصر, اصفهان-ايران, 1395
    Status: Unavailable PDF
2. الهام ناظمی, نگین صادقی, , "نقش کيفيات محيطي فضاهاي شهري بافت¬ مياني بر الگوي رفتاري استفاده¬کنندگان (نمونه¬ي موردي: محله جلفاي اصفهان)", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري پايدار, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. الهام ناظمی, ندا نجاتی, , "مروري بر مفاهيم محله و واحد همسايگي و ارائه چهارچوب واحد همسايگي مطلوب", کنفرانس دوسالانه جامعه و معماري معاصر در تاريخ , اصفهان, 1395
    Status: Unavailable PDF
4. الهام ناظمی, شادی مظاهری, , "تاثير برندسازي شهري بر منظرشهري پايدار", سومين کنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران، معماري، شهرسازي و محيط زيست پايدار, رم-ايتاليا, 1395
    Status: Available PDF
5. نگین صادقی, الهام ناظمی, , "مقايسه ميزان پايداري در بافت هاي کهن، مياني و نوساز، نمونه موردي شهر اصفهان", اولين همايش ملي بافت مياني شهرهاي ايران, اصفهان, 1395
    Status: Available PDF
6. الهام ناظمی, مریم فیاضی, , "تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري", چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
7. الهام ناظمي, زهرا مهوش محمدی, , "شناخت راهکارهاي موثر بر جلب مشارکت ساکنان سکونتگاه هاي حاشيه اي در ساماندهي طرح هاي شهري", اولين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي, تهران-ايران, 1393
    Status: Available PDF
8. عنایت الله محقق نسب, الهام ناظمی, , "تاثير هويت بر منظر شهرهاي ايراني- اسلامي (گذار از سنت به مدرنيته)", دومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار, تهران-ايران, 1394
    Status: Available PDF
9. الهلم ناظمي, عنایت الله محقق نسب, , "لزوم بازطراحي پل هاي عابر پياده در جهت بهبود منظر شهري (با الگوگيري از نمونه هاي موفق ايران و جهان)", دومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار, تهران-ايران, 1394
    Status: Available PDF
10. الهام ناظمي, عنایت الله محقق نسب, , "تاثير صفات محيطي بر خلاقيت، جهت نيل به شهر خلاق", اولين همايش ملي شهر هوشمند, اصفهان-ايران, 1393
    Status: Available PDF
11. الهام ناظمی, لاله کیکاووس نژاد, , "ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي:محله اميرعرب)", چهارمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان-ايران, 1393
    Status: Available PDF
12. الهام ناظمی, شایان لطیفی, , "طرح جامع اراضي وقفي، حلقه اي از توسعه شهر ايراني - اسلامي ", همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي, مشهد-ايران, 1391
    Status: Available PDF
13. الهام ناظمی, محمدرضا درودی, , "تجلي انگاره هاي شهرسازي اسلامي در هويت بخشي به شهرهاي امروزي", دومين همايش ملي شهر اسلامي, اصفهان-ايران, 1391
    Status: Available PDF