دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت سازمانهاي ورزشي
2 حقوق ورزشي
3 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي کارشناسي ارشد
4 هندبال
5 بازاريابي ورزشي کارشناسي ارشد
6 مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي کارشناسي
7 مديريت عمومي کارشناسي
8 مديريت منابع انساني دکتري
9 برنامه ريزي استراتژيک دکتري
10 روش تحقيق کارشناسي ارشد- دکتري
11 سمينار کارشناسي ارشد
12 مديريت عملکرد کارشناسي ارشد
13 نظارت و ارزشيابي در مديريت ورزشي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات