سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار شهيد بهشتي ايران 1384
کارشناسی مهندسي نرم افزار صنعتي شريف ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه نرم افزار و فناوري اطلاعات دانشكده كامپيوتر 1388 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 يادگيري ماشين-داده كاوي- سيستمهاي نرم افزاري شي گرا