مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Mehdi Momeni , Saeed Hemmatiha , haqmid saberi, "Qualitative Study of Cultural Tourism Policy in Iran: A Comparison of Rafsanjani, Khatami and Ahmadinejad Governments", Revista Publicando, Vol 16-2, 2018, PP.324-351
    Status: Unavailable PDF
2. راضیه ایزدی, حمید صابری, "Comparative Study of Selecting Tourist Destinations Abroad: A Case Study of Antalya and Dubai Cities", Journal of Sustainable Development, Vol 8-9, 2015, PP.147-156
    Status: Available PDF
3. Maryam Mosahebipoor Fard, hamid saberi, "Studying the Motivations of Choosing Foreign Tourism Destinations: Case Study of Thailand", Journal of Sustainable Development, Vol 8-9, 2015, PP.254-264
    Status: Unavailable PDF
4. اله طاهری میر قاعد, حمید صابری, "امکان سنجي توسعه فضاهاي سبز عمودي(بام سبز) به منظور دستيابي به شهر اکولوژيک(مطالعه موردي: منطقه 5 شهراصفهان)*", معماري و شهرسازي آرمان­شهر, Vol 35, 1400, PP.258-298
    Status: Unavailable PDF
5. نعمت اله شریف نژاد, حمید صابری, احمد خادم الحسینی, "تحليلي بر تأثير ساختار درآمدي شهرداري‌ها در توسعه‌ي شهري درکلان‌شهر اصفهان", نشريه توسعه محلي (روستائي-شهري), Vol 11-2, 1399, PP.339-354
    Status: Available PDF
6. ایرج خسروی حاجی وند , احمد خادم الحسینی, حمید صابری, مهدی مومنی, "تحليل تأثير عوامل محدود‌کننده و تسهيل‌کننده بر حکمروايي خوب شهري(مورد مطالعه: شهر جديد فولادشهر)", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 10-2-, 1399, PP.269-281
    Status: Available PDF
7. نعمت اله شریف نژاد, حمید صابری, احمد خادم الحسینی, مهری اذانی, کرامت االه زیاری, "ارزيابي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر پايداري ساختار درآمدي شهرداري‌ها‌(مطالعه موردي: کلان‌شهر اصفهان)", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-2, 1399, PP.251-267
    Status: Available PDF
8. فرنوش خراسانی زاده, حمید صابری, مهدی مومنی, میر نجف موسوی, ".ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎھﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮي اﺻﻔﮫﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﺷهﺮوﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان", نشريه جغرافيا و برنامه ريزي, Vol 24-72, 1399, PP.151-181
    Status: Available PDF
9. آمنه بن شمس, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, حمید صابری, "ارزيابي معماري همساز با اقليم جزيره قشم به روش ترجونگ-ماهاني در عصر گرمايش جهاني", فصلنامه جغرافيا ( برنامه ريزي منطقه), Vol 9-2, 1398, PP.65-81
    Status: Available PDF
10. داود عباسی گوجانی, احمد خادم الحسینی, مهدی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليلي بر تاب ­آوري زيرساخت شرياني برق در کلان­شهر مشهد", نشريه شهر ايمن, Vol 2-7, 1398, PP.1-15
    Status: Available PDF
11. رضا رضایی بزنجانی, مهری اذانی, حمید صابری, مهدی مومنی, "برنامه ريزي راهبردي مناطق شهري کرمان بر اساس رشد هوشمند شهري", جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي), Vol 10-1, 1398, PP.157-179
    Status: Available PDF
12. نرگش نونژاد, الهام ناظمی, حمید صابری, "ارزيابي ادراک معناي مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردي فضاي شهري سنتي و مدرن شهر اصفهان)", فصلنامه جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي), Vol 10-1, 1398, PP.801-812
    Status: Available PDF
13. رضا رضایی بزنجانی, مهری اذانی, حمید صابری, مهدی مومنی, "تحليل و ارزيابي راهبرد رشد هوشمند شهري در مناطق چهارگانه شهر کرمان", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-3-, 1398, PP.25-41
    Status: Available PDF
14. فرشته خراسانی زاده, حمید صابری, مهدی مومنی, میر نجف موسوی, "مقايسه تطبيقي ميزان مطلوبيت کيفيت فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)", فصلنامه جغرافيا ( برنامه ريزي منطقه اي ), Vol 9-4, 1398, PP.465-478
    Status: Unavailable PDF
15. ریحانه مهره کش, حمید صابری, مهدی مومنی, مهری اذانی, "تبيين عوامل مؤثر کالبدي بر ميزان زيست پذيري مناطق شهري (مطالعه موردي: مناطق شهر اصفهان)", پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري, Vol 7-2, 1398, PP.411-429
    Status: Available PDF
16. داوود عباسی گوجانی, احمد خادم الحسینی, مهدی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليل پيشران هاي تبيين کنندۀ تاب آوري شهري در کلان شهر مشهد", دو فصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري, Vol 6-1, 1398, PP.109-122
    Status: Available PDF
17. مهدی محمودی, حجت مهکویی, احمدی خادم الحسینی, حمید صابری, "راهبردهاي آمايش مناطق مرزي ايران با بکارگيري مدل SWOT و تحليل شبکه‌اي ANP (مطالعه موردي : خراسان جنوبي)", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 9-3, 1398, PP.49-59
    Status: Available PDF
18. مریم برومند, شیرین طغیانی, حمید صابری, "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ 2 ﺗﻬﺮان)", فصلنامه امايش محيط, Vol 47, 1398, PP.23-43
    Status: Available PDF
19. حمید صابری, داود عباسی گوجانی , سجاد اجاقی , "ارزيابي اسيب پذيري بافت هاي شهري در حمات موشكي از نظر پدافند غير عامل و ارايه راهكارهاي مناسب جهت تخليه و اسكان", نشريه شهر ايمن, Vol 1-1, 1397, PP.77-95
    Status: Unavailable PDF
20. حمید صابری, جعفر جعفری فرد, افشین منتظر القائم, "رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻮج", ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﻋﻤﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي, Vol 3-1, 1396, PP.60-78
    Status: Unavailable PDF
21. اله کنار کوهی, حمید صابری, "تعيين سطح توسعه در مناطق شهري اهواز با استفاده از مدلهاي تاپسيس و ANP", فصلنامه مطالعات مديريت شهري, Vol 9-29, 1396, PP.1-16
    Status: Unavailable PDF
22. مریم برومند, شیرین طغیانی, حمید صابری, "تاثر مولفه هاي فضاي شهري بر شکل گيري الگوههاي رفتاري با تاکيد بر جنسيتي شدن ان مطالعه مورد منطقه 2 تهران", مديريت شهري, Vol 46, 1396, PP.241-260
    Status: Available PDF
23. سینا راهنمایی, حمید صابری, امیر گندمکار, "ارزيابي ميزان توسعه يافتگي و توزيع فضايي شهرکهاي صنعتي مجموعه شهري اصفهان", جغرافيا آمايش شهري - منطقه اي, Vol 24, 1396, PP.181-194
    Status: Available PDF
24. حمید صابری, مریم افلاکی, "اولويت بندي مسير هاي اصلي گردشگري استان چهار محال بختياري با استفاده از مدل هاي تاپسيس و اي اچ پي", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 30-3, 1394, PP.259-274
    Status: Available PDF
25. حمید صابری, سحر بهمنیاری, "برنامه ريزي محله محور در بافت فرسوده ب استفاده از اصول نوشهر گرايي مطالعه موردي بخش مرکزي شهر فيرز اباد", جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي), Vol 4-4, 1393, PP.127-144
    Status: Available PDF
26. مهدی مومنی, مریم افلاکی, "ارزيابي موانع توسعه گردشگري شهرستان بن ", فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري, Vol 7, 1392, PP.-
    Status: Unavailable PDF
27. حمید صابری, اصغر ضرابی, جمال محمدی, "اولويت بندي استراتژي هاي توسعه شهر (CDS) با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي: کلان شهر اصفهان", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 12, 1391, PP.59-75
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فاطمه ابراهیمیان, حمید صابری, , "رتبه بندي عوامل موثر در عدم سرزندگي فضاهاي شهري(مطالعه موردي:مرکز تجاري تفريحي ارگ عظيم جهان نما اصفهان", سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين, دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. حمید صابری, شیلان حیدر منش, رسا رئیسی, , " تحليل فضايي-مکاني پارک هاي شهري سر بندر با مدل ANP ", سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين, دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد, 1397
    Status: Unavailable PDF
3. حمید صابری, جواد رزمی, رسا ريیسی, , "بررسي روند تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي شهرستان خدا آفرين", سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين, دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد, 1397
    Status: Available PDF
4. حمید صابری, فرشاد طهماسبی زاده, عمار شهیر, , "فضاهاي شهري دوستدار کودک: نگرش ها و شاخص ها ", پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست, همدان, 1396
    Status: Available PDF
5. حمید صابری, فرشاد طهماسبی زاده, عمار شهیر, , "تحليل توزيع خدمات عمومي در نواحي شهري از منظر عدالت فضايي (مطالعه موردي شهر زابل)", پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست, همدان, 1396
    Status: Available PDF
6. حمید صابری, فرشاد طهماسبی زاده, عمار شهیر, , "تحليل فضايي توزيع خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي (مطالعه موردي شهر نجف آباد)", پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست, همدان, 1396
    Status: Available PDF
7. ازاده غفاری, حمید صابری, , "راهبردهاي بازآفريني بافتهاي فرسودۀ شهري (مطالعه موردي: محلۀ شيخ سليمان شهر داران)", سومين همايش ملي و و سومين همايش بين المللي معماري ، عمران و شهرسازي در اغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Available PDF
8. آزاد غفاري, حميد صابري, , "نقش کاربري هاي محرک توسعه در باز افريني بافت فرسوده مطالعه موردي محله شيخ سليمان شهر داران", کنفرانس بين اللملي عمران ، معماري و شهرسازي ايران معاصر, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. زهرا جعفر زاده, حمید صابری, , " بررسي فضايي جذابيت خيابان هاي تاريخي با رويکرد گردشگري، (مطالعه موردي: خيابان کليساي اصفهان)", پنجمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. فرشاد طهماسبی زاده, حمید صابری, منوچهر شهولی, , "سنجش سطح توسعه مناطق شهري اصفهان با استفاده از HDI و AHP", دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي ومحيط زيست پايدار, همدان, 1394
    Status: Unavailable PDF
11. حمید صابری, فرشته صادقی, پرنیان فرزاد, , " ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ", چهارمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري, دانشگاه شهيد بهشتي, 1395
    Status: Unavailable PDF
12. مهری اذانی, حمید صابری, مریم افلاکی, , "نقش فضاي سبز عمومي درجذب گردشگر، مطالعه موردي : شهراسلامي کوا لالامپور", همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري, بوکان, 1392
    Status: Available PDF
13. , "ضرورت چشم انداز سازي و برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري در شهرهاي کشورهاي اسلامي ", مجموعه مقالات همايش ملي الگوي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني, -, 1392
    Status: Unavailable PDF