مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. اکرم علی نیا, امیر گندمکار, عليرضا عباسي, "تحليل زماني - مکاني رخدادهاي مخاطرة آتشسوزيهاي طبيعي در استاا ررستاا تا اسافاده از محصولات سنجندة ماديس", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 38, 1400, PP.113-127
    Status: Available PDF
2. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "تغيير پذيري زماني-مکاني شاخص سبزينگي آستانه جنگل هاي بلوط استان لرستان در پاسخ به به تغييرات بارش", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 34, 1399, PP.93-107
    Status: Available PDF
3. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "آشکار سازي تآثير خشکسالي بر پويائي زماني-مکاني جنگل هاي بلوط زاگرس نمونه موردي چنگل هاي بلوط لرستان", تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران, Vol 17-1-, 1398, PP.107-123
    Status: Unavailable PDF
4. سعیده مرادمند, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, علیرضا عباسی, "واکاوي تغييرات اقليم آسايش گردشگري سکونتگاه هتي انساني استان گيلان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيک", مطالعات برنامه ريزي سکونتگاه هاي انساني, Vol 14-4-, 1398, PP.1115-1131
    Status: Available PDF
5. هيوا علميزاده, عليرضا عباسي, "تحليل ژئومورفولوژيکي رده-آرايه اي ريزشبکه آبراهه هاي پديدآمده در بستر خشک شده درياچه اروميه", فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي کمي, Vol 6-4, 1397, PP.147-159
    Status: Available PDF
6. دکترسیدعلی المدرسی, "ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي", جغرافيا و توسعه, Vol 27, 1391, PP.5751-6276
    Status: Available PDF
7. هیوا علمی زاده, "تجزيه و تحليل نقش نئوتکتونيک در مورفولوژي و رفتار شبکه زهکشي", جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, Vol 1, 1389, PP.57-76
    Status: Unavailable PDF
8. رامشت محمدحسین, "تحول تاريخ طبيعي زاينده رود و شکل گيري مدنيت", پژوهش هاي جغرافيائي , Vol 36, 1378, PP.15-25
    Status: Available PDF
9. رامشت محمدحسین, "تحليل فضائي و ژنتيکي مخروط افکنه هاي ايران", تحقيقات جغرافيائي, Vol 88, 1378, PP.97-116
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. زهرا امین آزاد, , "بررسي تاثيرات متغير شيب و جهت شيب در مکان گزيني کمپينگ گردشگري پيرامون سد قره آقاچ ", گردشگري ، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده , اصفهان, 1392
    Status: Unavailable PDF
2. نسرین طاهری, , "شناخت فرايندهاي موثربر توسعه اشکال ماسه اي", گردشگري ، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده , اصفهان, 1392
    Status: Unavailable PDF