طرحهای پژوهشی

1. , "سيادت از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ", تاریخ تصویب طرح :1381/04/21, تاریخ خاتمه :1382/04/21
2. بهرام منتظری , "بازتاب انقلاب اسلامي در قفقاز شمالي با ناکيد بر چچن", تاریخ تصویب طرح :1380/10/21, تاریخ خاتمه :1381/04/21