مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. "اوستي ها ايرانياني در قلب قفقاز", مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز, Vol 50, 1384, PP.147
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. , "گويش مردم زفره", همايش بين المللي گويش هاي مناطق کويري ايران, دانشگاه سمنان, 1389
    Status: Unavailable PDF