سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه بيرجند ايران 1392
کارشناسی ارشد مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه بيرجند ايران 1388
کارشناسی مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مشارکت در ايجاد واحد فناور در مراکز رشد شرکت نهادين صنعت صفه 1390 -
عضو کميته خريد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1399
مدير گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مواد مرکب و نانومواد مرکب پليمري
2 شکل دهي