دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول سيستم هاي راديولوژي و تصويرگر پزشکي کارشناسي
2 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
3 کارگاه آموزشي و آشنايي با کلينيک هاي بهداشتي درماني کارشناسي
4 کارگاه تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات