دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول و كليات اپيدميولوژي مقطع کارداني
2 بهداشت عمومي 2 ( اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها پزشکي عمومي
3 درس بهداشت 2 ( اپيدميولوژي) دكتراي حرفه اي پزشكي
4 برنامه ملي مبارزه با بيماريها کارشناسي بهداشت عمومي
5 آمار روش تحقيق دكتراي حرفه اي پزشكي و دندانپزشكي
6 اصول اپيدميولوژي کارشناسي بهداشت عمومي
7 اپيدميولوژي كارشناسي ارشد رشته ميكروب شناسي
8 اپيدميولوژي كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي
9 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد رشته ميكروب شناسي
10 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد انگل شناسي
11 روش تحقيق در علوم پزشكي كارشناسي ارشد بيو شيمي
12 روش تحقيق و كاربرد كامپيوتر در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد بهداشت محيط
13 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
14 اصول و روشهاي اپيدميولوژي كارشناسي ارشد آمار زيستي
15 اپيدميولوژي بيماريهاي شغلي دكتراي بهداشت حرفه اي
16 جمعيت و تنظيم خانواده کارشناسي کليه رشته ها
17 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها کارشناسي پرستاري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 اصول و کليات اپيدميولوژي لئون گورديس، اپيدميولوژي، ويرايش پنجم، 2014

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات