سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری اپيدميولوژي ويلز انگلستان 1373
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت علوم پزشکي تهران ايران 1361
کارشناسی بهداشت مدارس انستيتو عالي علوم بيمارستاني ايران 1356

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1359 1373
رئيس آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1365 1369
معاون امور پژوهشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1365 1365
مدير گروه خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي همدان 1366 1369
مدير کل امور آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1367 1369
رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1378
عضو شوراي آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1378
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1376
مدير گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1375
عضو هيئت علمي ( استاديار) داشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1379
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1373 1378
مدير گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکي همدان 1377 1378
عضو هيئت علمي ( دانشيار ) دانشگاه علوم پزشکي همدان 1379 1386
معاون پژوهشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1380 1383
مدير مسئول مجله " ـJurnal of Research in Health Sciences " دانشگاه علوم پزشکي همدان 1380 1393
كميته علمي گزينش استاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1380 1387
رئيس اولين كنگره تشخيص زودرس بيماريها ( 1381) دانشگاه علوم پزشکي همدان 1381 1381
عضو هيئت مميزه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1386 1388
عضو هيئت علمي ( استاد) دانشگاه علوم پزشکي همدان 1386 1388
استاد تمام وقت در رشته اپيدميولوژي ، دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1393
عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي اپيدميولوژي (حدود 10 سال) دانشگاه علوم پزشکي همدان 1393 1383

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان