سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مكانيك-كنترل صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك-مكاترونيك علم و صنعت ايران ايران 1388
کارشناسی مهندسي مكانيك-جامدات علم و صنعت ايران ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مهندس طراح مکانيک پژوهشگاه مخابرات و الکترونيک نصر 1387 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مکاترونيک
2 رباتيک
3 کنترل هوشمند