دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Gynecology
2 Obstetyrics
3 Midwifery

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
-شنبه -دوشنبه-س -زنان مامايي گزارش صبحگاهي -سميولوژي-درمانگاه اموز - -