سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زنان و مامايي اصفهان ايران 1383
کارشناسی ارشد پزشکي اصفهان ايران 1375
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول بخش زنان بيمارستان اصفهان دانشگاه ازاد 1386 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مراقبت قبب از زايمان و حاملگي پر خطر
2 High risk pregnancies
3 Endocrinology