دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترونيک1 کارشناسي
2 الکترونيک2 کارشناسي
3 تکنيک پالس کارشناسي
4 فيزيک الکترونيک کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي 1 و 2 کارشناسي
6 مدارهاي مجتمع خطي کارشناسي ارشد
7 الکترونيک3 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه مدارهاي مجتمع خطي آنالوگ 8 الي 10:30 ----
شنبه مدارهاي مجتمع خطي آنالوگ 10:50 الي 14 ---
دوشنبه مدارهاي مجتمع خطي آنالوگ 8 الي 10:30 ----
شنبه الکترونيک 3 14:25 الي 16:55 ----