سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ايران ----
کارشناسی ارشد مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه الکترونيک دانشکده برق 1385 1388

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ادوات الکترونيک نوري
2 ليزرهاي نيمه هادي
3 فوتونيک
4 ليزر نقطه کوانتومي کريستال فوتوني
5 کوانتوم الکترونيک
6 کريستال فوتوني