طرحهای پژوهشی

1. , "ارائه يک روش تخمين حرکت مبتني بر مش وفقي مقاوم در برابر نويز و تغييرات شدت روشنايي در دنباله تصاوير ديجيتال", تاریخ تصویب طرح :1387/06/01, تاریخ خاتمه :1388/02/18
2. پيام سنايي , "بررسي مقايسه‌اي تاثير هسته‌هاي درون‌يابي مختلف در كيفيت تخمين حركت به روش مش (MME) در دنباله‌هاي تصاوير ديجيتال", تاریخ تصویب طرح :1384/08/15, تاریخ خاتمه :1385/06/01