مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/09/28 ظرفيت کانال-فشرده بحث درس تئوري اطلاعات- مجموعه اسلايد ...
2 1394/09/28 انتروپي تفاضلي- اصول پايه درس تئوري اطلاعات ...
3 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 1 احتمالات ...
4 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 2 متغير تصادفي ...
5 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 3 توابع يک متغير تصادفي ...
6 1394/12/12 فرآيندهاي تصادفي 4 دو يا چند متغير تصادفي ...
7 1394/12/12 يک مقاله مجله IEEE درس زبان تخصصي پيشرفته ...
8 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 5 مفاهيم پايه ...
9 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 6 آشنايي با فرآيندهاي مهم ...
10 1395/02/09 فرآيندهاي تصادفي 7 تحليل فرآيندها، ايستايي و طيف توان و ... ...
11 1395/02/15 فرآيندهاي تصادفي 8 فيلترينگ بهينه، گارسيا 10.4 ...
12 1395/02/17 يک مقاله کنفرانس درس زبان تخصصي پيشرفته ...
13 1395/02/25 يک مقاله مجله Springer درس زبان تخصصي پيشرفته ...
14 1395/03/01 زبان تخصصي- نکات نگارش Short Writing tips ...
15 1395/03/01 زبان تخصصي- نکات نگارش2 Writing tips ...
16 1395/09/19 زبان تخصصي 4 مقاله ...
17 1395/09/20 زبان تخصصي 5 مقاله خودي ...
18 1395/09/26 تمرين فرآيند- مباني مکمل 1 ...
19 1395/09/26 تمرين فرآيند- انواع و خواص مکمل 2 ...
20 1395/09/26 تمرين فرآيند- اضافي مکمل 3 ...
21 1396/07/12 تمرين احتمال پاپوليس2 تمرين 1 احتمال ...
22 1396/07/12 تمرين احتمال پاپوليس3 تمرين احتمال1 ادامه ...
23 1396/08/13 زبان تخصصي- نگارش علمي1 راهنماي فشرده ...
24 1396/08/13 زبان تخصصي- نگارش علمي2 راهنماي فشرده2 ...
25 1396/08/23 تمرين فصل5 پاپوليس(سري3 فرايند)-اصلاحيه اصلاحيه سري 3 فرايند ...
26 1396/12/16 زبان تخصصي 96 ميکروگريد 2 ...
27 1397/10/03 شبكه خود سازمانده SOM درس شبكه‌هاي عصبي ...