طرحهای پژوهشی

1. فریبا طالقانی ناهید فتحی زاده نیره ناصری , "تجربه زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان", تاریخ تصویب طرح :1387/06/05, تاریخ خاتمه :1388/07/14
2. فریبا طالقانی همایون ناجی شهرام ترابی نژاد هومن شهسواری نیره ناصری مهناز طباخان منیره امامی , "ارتقا کيفيت مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به سرطان با بکارگيري سيستم الکترونيکي مراقبت پرستاري بر اساس مدل فرايند پرستاري", تاریخ تصویب طرح :1386/12/20, تاریخ خاتمه :1388/09/08
3. مهین معینی نیره ناصری , "تجارب زيستي زنان مبتلا به بيماري ايسکميک قلبي", تاریخ تصویب طرح :1386/06/19, تاریخ خاتمه :1388/06/01
4. نیره ناصری فریبا طالقانی , "بررسي ارتباط حمايت اجتماعي و افسردگي در بيماران سرطاني مراجعه کننده به مرکز درماني سيدالشهدا اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1385/10/06, تاریخ خاتمه :1387/08/26